เขียนโดย งานศูนยข้อมูลสารสนเทศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อกรณีพิเศษ (โควตา) รอบที่ 1ประจำปีการศึกษา 2562 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ให้นักเรียน นักศึกษาที่มีรายชื่ดังต่อไปนี้รายงานตัวและมอบตัวในวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล https://drive.google.com/file/d/1Bhi-Ucx-u8oL1n8ick_O-a2PmXmhEWjo/view?usp=sharing