Home

เขียนโดย งานศูนยข้อมูลสารสนเทศ


 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

นางระเบียบ ลำงาม ตำแหน่งครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ปฎิบัตหน้าที่การสอนในแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต รหัสวิชา (2000-1301)

 


 สาระการเรียนรู้

 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

1.1 ความหมายและประเภทของวิทยาศาสตร์                                                         

1.2 วิธีการทางวิทยาศาสตร์

1.3 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

1.4 จิตวิทยาศาสตร์

1.5 โครงงานวิทยาศาสตร์

1.6 การเขียนเค้าโครงของโครงงานและการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์

       สาระสำคัญ

 วิทยาศาสตร์ เป็นวิชาที่ว่าด้วยความเป็นจริงของธรรมชาติที่สามารถจะทดลองหรือทำการพิสูจน์ให้เห็นจริงได้ ปรากฏการณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในธรรมชาติสามารถอธิบายได้ ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นวิธีการทำงานอย่างมีระบบ มีแบบแผน โดยการค้นหาสาเหตุของปัญหา ออกแบบการแก้ปัญหา หาคำตอบด้วยการพิสูจน์ข้อเท็จจริง จนได้ข้อสรุป โดยผลของการทดลอง และขั้นตอนการทำงานต้องมีความสามารถในการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้เกิดความถูกต้อง

การทำโครงงานวิทยาศาสตร์หรือการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์เป็นการทำงานกระบวนการกลุ่มที่ได้นำวิธีการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้แก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้ประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาด้านอื่น ๆ ซึ่ง โครงงานวิทยาศาสตร์มี 4 ประเภท คือ ประเภทสำรวจ ประเภททดลอง ประเภทสิ่งประดิษฐ์ และประเภททฤษฎี และการเขียนเค้าโครงของโครงงาน จะประกอบไปด้วย 6 ขั้นตอน คือ การคิดและการเลือกหัวข้อเรื่องที่จะทำโครงงาน การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง การจัดทำเค้าโครงย่อของโครงงาน การลงมือทำโครงงาน การเขียนรายงาน และการแสดงผลงาน และยังรวมไปถึงการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ที่จะต้องดำเนินการให้ครบกระบวนการจึงจะเป็นการเขียนรายงานโครงงานที่สมบูรณ์

 จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์ทั่วไป

 

 1. 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและประเภทของวิทยาศาสตร์
 2. 2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์
 3. 3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
 4. 4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาศาสตร์
 5. 5. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์
 6. 6. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนเค้าโครงของโครงงานและการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์

                  

          จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

 

 1. 1. บอกความหมาย ประเภทของวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้อง
 2. 2. อธิบายวิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้อง
 3. 3. ระบุทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้อง
 4. 4. อธิบายจิตวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้อง
 5. 5. อธิบายโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้อง
 6. 6. อธิบายวิธีการเขียนเค้าโครงของโครงงานและการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้อง
 7. 7. ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความสนใจใฝ่รู้และการพึ่งตนเองได้