Home

เขียนโดย งานศูนยข้อมูลสารสนเทศ

                                         เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

                                                                  

111

                                                                                      

                                                                        นางระเบียบ ลำงาม ตำแหน่งครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ

                                                        ปฎิบัตหน้าที่การสอนในแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

                                                       วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต รหัสวิชา (2000-1301)

อ่านผลงานผลงานทางวิชาการ <<คลิกที่นี่>>