เขียนโดย งานศูนยข้อมูลสารสนเทศ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล  เรื่อง  เชิญชวนสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดฝึกและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ระบบคอมมอนเรล [ Download ]

เขียนโดย งานศูนยข้อมูลสารสนเทศ


 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

นางระเบียบ ลำงาม ตำแหน่งครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ปฎิบัตหน้าที่การสอนในแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต รหัสวิชา (2000-1301)

อ่านเพิ่มเติม: เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ