ข้อมูล 9 ประการ

เขียนโดย งานศูนยข้อมูลสารสนเทศ
ฮิต: 5896

ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ชื่อสถานศึกษา     วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
ที่ตั้ง                      กม.ที่ 40   ถ.อุบล-ตระการ  เลขที่ 11 ต.เซเป็ด อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี  34130
เบอร์โทรศัพท์       0-4542-7532
เบอร์โทรสาร         0-4542-7531
Email :                 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.m
Website :              http://www.tkc.ac.th
Social Medie :     http://www.facebook.com/tkc.ac.th

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
ประวัติวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

           วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  7  พฤษภาคม  2539 โดยให้เป็นสถานศึกษาส่วนกลาง สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างกว้างขวาง   แก่ทุกกลุ่มชนเพื่อผลิตกำลังคน  สำหรับช่างฝีมือ  ช่างเทคนิค  และการให้บริการฝึกอบรมระยะสั้นแก่ประชาชนทั่วไป  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  พาณิชยกรรม  ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยกรมอาชีวศึกษาได้มีคำสั่งกรมอาชีวศึกษาที่ 3480 / 2538  ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2538 แต่งตั้งให้ นายราชัน  บรรลุศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ทำหน้าที่ผู้ประสานงานจัดตั้งวิทยาลัยฯ  นายชัยพร รัตนแสง อาจารย์ 2 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้ประสานงาน    และดำเนินการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 เป็นต้นมา     

ขนาดและที่ตั้ง

                    วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผลมีพื้นที่ทั้งหมด 88 ไร่ 2 งาน 61 ตารางวา ตั้งอยู่ในแปลงที่ดินสาธารณะประโยชน์ “โนนแม่เมาะ”  เลขที่ 11 หมู่ 10  บ้านจิกสูง   ตำบลเซเป็ด   อำเภอตระการพืชผล   จังหวัดอุบลราชธานี  34130