15.5633622
Pond, MO 63040

045-427532
info@tkc.ac.th

เขียนโดย งานศูนยข้อมูลสารสนเทศ


 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

นางระเบียบ ลำงาม ตำแหน่งครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ

ปฎิบัตหน้าที่การสอนในแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต รหัสวิชา (2000-1301)

อ่านเพิ่มเติม: เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ