วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล - กรรมการบริหารสถานศึกษา

Trakanphuetphon
Technical College

045-427532
info@tkc.ac.th

กรรมการบริหารสถานศึกษา

รายนามผู้บริหารสถานศึกษา
นายพูนศักดิ์      ทองอุ่น   ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล   โทร 
นายเจริญ         คำหล้า   รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร     โทร 089-8442964
นางระเบียบ      ลำงาม ทำหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  โทร 080-4686599
นายไพรัตน์      ถิรบุตร   รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา   โทร 
นางสาวธนิดา    วรรณแก้ว   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   โทร 097-9904292

 

คณะผู้บริหารสถานศึกษา

นายพูนศักดิ์   ทองอุ่น

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

  นายเจริญ  คำหล้า   

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

นางสาวธนิดา  วรรณแก้ว

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

  นายสิทธิพร  คลังแสง 

ทำหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

 

     นายไพรัตน์ ถิรบุตร

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา