วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล - ฝ่ายวิชาการ

Trakanphuetphon
Technical College

045-427532
info@tkc.ac.th

นางสาวธนิดา วรรณแก้ว

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

บุคลากร

ชื่อ สกุล ตำแหน่ง
นางสาวแสงเดือน เพชรผดุง หัวหน้างานหลักสูตรการเรียน การสอน
นายเพียร ประทุม หัวหน้างานวัดและประเมินผล
นางสาวจิราพร พันธ์วัตร  หัวหน้างานวิทยบริการฯ
  นายวชิระ สีทน หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นางสาวรุ่งนภา โกมล  หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
นายชาญชัย ลำงาม หัวหน้าสาขาวิชาช่างกลโรงงาน
นายยุทธพงษ์ ศรีทอง หัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต์
  นายอภิสิทธิ์ พรมดอน หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
นางสาวแสงเดือน เพชรผดุง หัวหน้าสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง