วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล - ฝ่ายบริหารทรัพยากร

Trakanphuetphon
Technical College

045-427532
info@tkc.ac.th

นายเจริญ  คำหล้า   

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

บุคลากร

ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
  นางสุภาพร ถิรบุตร หัวหน้างงานบริหารงานทั่วไป
นางสาวพัชรินทร์ นามมนตรี หัวหน้างานบุคลากร
นางมลีทอง จารุพงษ์ หัวหน้างานการเงิน
นายณัฐภาส โพธะจันทร์ หัวหน้างานบัญชี
นายปัญจพร พฤกษชาติ หัวหน้างานพัสดุ
นายธวัชชัย พวงมะลัย หัวหน้างานอาคารสถานที่
นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์ หัวหน้างานทะเบียน
นายศิริวัฒน์ ทวีแสง หัวหน้างงานประชาสัมพันธ์
นางสาวรัชดาภรณ์ พิมพะไกร จนท งานบริหารงานทั่วไป งานประชาสัมพันธ์
นางสาวอุมาภรณ์ สุภาว์ จนท งานบุคลากร
นางสาวปรียากรณ์ แสนสุข จนท งานการเงิน
นางสาวพิศมัย ปัดภัย จนท งานการเงิน
นางสาวอรวรรณ คำเมือง จนท งานบัญชี
นายชาญณรงค์ พรสี่ จนท งานพัสดุ
นางสาวอารีวรรณ นารี จนท งานพัสดุ
นางสาววนิดา พันน้อย จนท งานพัสดุ
  นางสาวรัชนีกร ทองโกฎิ์ จนท งานทะเบียน