วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล - ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

Trakanphuetphon
Technical College

045-427532
info@tkc.ac.th

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

นางระเบียบ ลำงาม

ทำหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

บุคลากร

ชื่อ สกุล ตำแหน่ง
  นายกิติศักดิ์ ชำนิกุล หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
  นายสุนันต์ สุขเจริญ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
  นางสาวสุรีพร คืนดี หัวหน้างานความร่วมมือ
  นางสาวรจนา วงศ์จันทร์ หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ
  นางสาวพัชรินทร์ นามมนตรี หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ
  นางสาวอำไพ อะวะโท หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ
  นางนภัสนันท์ พิมพ์เพ็ง

จนท.งานวางแผนและงบประมาณ

งานความร่วมมือ

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ

  นางสาวพรนภา คล้ายคลึง

จนท.งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ

  นางสาวชนาธิบ เหล่าดี จนท.งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ