วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล - ดาวน์โหลดเอกสารวิทยาลัยฯ

Trakanphuetphon
Technical College

045-427532
info@tkc.ac.th

เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หมวด:

โครงการอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการเตรียวความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

     จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ไปทั่วโลก กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ การเปิดเรียนของสถานศึกษา เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่ง เปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยให้สถานศึกษามีการจัดการให้มีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฉุกเฉิน และให้สถานศึกษาเตรียมความพร้อมให้ครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หมวด:

เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หมวด:

ประชุม VDO Conference ผู้บริหารสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชน นโยบายการจัดการเรียนการสอนของ สอศ. โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) วันที่ 29 เมษายน 2563 (คลิก เพื่อดู VDO)