วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล - วันที่ 18 กันยายน 2562 นายพงษ์ชัย พรหมบุตร ประธานชมรมรักป่าไม้อุบล และคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว ได้มอบของที่ระลึกให้กับนักเรียนของวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล เพื่อแสดงความชืนชมยินดีกับนางสาว วรรณพร ปากพลีนอก และนางสาวอารียาพร สุนา ที่เก็บกระเป๋า

Trakanphuetphon
Technical College

045-427532
info@tkc.ac.th