วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล - 27 มีนาคม 2562 นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ร่วมโครงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล กับสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2562

Trakanphuetphon
Technical College

045-427532
info@tkc.ac.th