รายละเอียดโสตวัสดุ
ชุด System แบบจำลองเครื่องยนต์
ผู้ผลิต
บริษัท สินปัญญา จำกัด
หมวด
600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ /เทคโนโลยี
หมู่
621.8 วิศวกรรมเครื่องยนต์
ประเภท
อื่น
ความยาว: 0 นาที
จำนวนตอนต่อชุด: 0 ตอน
จำนวนม้วน/แผ่น: 1
ปีที่ผลิต:
ราคา: 0 บาท
วิเคราะห์วันที่:
หมายเหตุ: แผนกวิชาช่างยนต์

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1MA0002579ว่างห้องสมุดวท.ตก.

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***