วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล - ผู้บริหารสถานศึกษา

Trakanphuetphon
Technical College

045-427532
info@tkc.ac.th

ผู้บริหารสถานศึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน
นายราชัน           บรรลุศิลป์  ตำแหน่งผู้อำนวยการ  ระหว่าง  พ.ศ.  2541-2545
นายวีระพล         วระวิบุล  ตำแหน่งผู้อำนวยการ  ระหว่าง  พ.ศ.  2545-2546
นายสกุล           สุวรรณาดา  ตำแหน่งผู้อำนวยการ   

ระหว่าง  พ.ศ.  2547-2547

นายสำราญ        หงส์กลาง ตำแหน่งผู้อำนวยการ  ระหว่าง  พ.ศ.  2547-2550
นายวีระพล        วระวิบุล  ตำแหน่งผู้อำนวยการ   ระหว่าง  พ.ศ.  2550-2556
นายธวัชชัย        พันธ์นิกุล  ตำแหน่งผู้อำนวยการ ระหว่าง  พ.ศ.  2556-2560
นายพูนศักดิ์       ทองอุ่น ตำแหน่งผู้อำนวยการ 

ระหว่าง  พ.ศ.  2560-2561

นายธาตรี          พิบูลมณฑา ตำแหน่งผู้อำนวยการ 

 ระหว่าง  พ.ศ.  2561-2563

นายวิเชียร         บุญลี ตำแหน่งผู้อำนวยการ 

 ระหว่าง  พ.ศ.  2563-ปัจจุบัน

 

 

  คณะผู้บริหารวิทยาลัย