วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล - กรรมการบริหารสถานศึกษา

Trakanphuetphon
Technical College

045-427532
info@tkc.ac.th

กรรมการบริหารสถานศึกษา

รายนามผู้บริหารสถานศึกษา
นายธาตรี      พิบูลมณฑา    ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล   โทร 089 4276361
นายไพรัตน์      ถิรบุตร     รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร     โทร 095 6135643
นางพิศมัย      นิติศักดิ์ ทำหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  โทร 085 4970309
นางสาวสายฝน    สาระผล   รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา   โทร 083 1483638
นายโควิน    เดชพันธ์   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   โทร 085 4909469

 

  คณะผู้บริหารวิทยาลัย