วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล - รางวัลเชิดชูเกียรติ/ผลงานดีเด่น

Trakanphuetphon
Technical College

045-427532
info@tkc.ac.th

รางวัลเชิดชูเกียรติ/ผลงานดีเด่น

ผลงานดีเด่นวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ปีการศึกษา 2556

สถานศึกษารางวัลพระราชทาน  ประจำปีการศึกษา 2558
รางวัลนักศึกษาพระราชทาน 5 ปี ซ้อน
ปี 2554 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    นางสาวจารุวรรณ  อินทิราช
ปี 2555 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  นางสาวขวัญกมล  เครือคำ
ปี 2556 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  นางสาวพิมพ์ทอง  แซ่อึ้ง
ปี 2557 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  นางสาวอารีวรรณ  นารี
ปี 2558 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  นางสาวพรนภา  คล้ายคลึง

 

ผลงานสถานศึกษา


   
สถานศึกษาได้รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียง  ประจำปีการศึกษา 2556

ประจำปีการศึกษา 2556

ผลงานนักเรียน นักศึกษา

ระดับชาติ

ที่

รายนาม

รางวัล

1

นางสาวพิมพ์ทอง  แซ่อึ้ง

ได้รับรางวัลนักศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2556

ในระดับสถานศึกษาขนาดกลาง

 

2

นายสานิต  อัคชาติ

ได้รับรางวัลชมเชยนักศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2556 

ในระดับสถานศึกษาขนาดกลาง

 

3

นางสาวอารีวรรณ  นารี

นายยศวรรธน์  มณีกรรณ์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “อาหารมดแดงสำเร็จรูป”   ในการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ประจำ       ปีการศึกษา 2556 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ      ณ Mcc Hall เดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

 

4

นางสาวพิมพ์ทอง  แซ่อึ้ง

นางสาวอรพิน  สาริบุญ

ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการออกแบบ Web page ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาชีพพื้นฐานระดับชาติ

 

ระดับภาค

ที่

รายนาม

รางวัล

1

นางสาวพิมพ์ทอง  แซ่อึ้ง

นางสาวอรพิน  สาริบุญ

ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะการออกแบบ  Web page ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาชีพพื้นฐานระดับชาติ

 

2

นางสาวอารีวรรณ  นารี

ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับเหรียญทอง  ผลงาน  การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของอาหารและน้ำที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและอัตราการออกไข่ของมดแดง ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา – เอสโซ่  ระดับ ปวส. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

3

นางสาวพิมพ์ทอง  แซ่อึ้ง

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขาเว็บดีไซน์      ในการแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 25 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี

 

4

นางสาววนิดา  พันน้อย

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ในการแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 25 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี

 

5

นางสาวชไมพร  สิงสีทา

นางสาวจุฬาลักษณ์  แปลกจิตต์

ได้รางวัลระดับเหรียญเงิน  ผลงาน  การศึกษากรรมวิธีและความพึงพอใจของผู้บริโภคย่านางแผ่นปรุงรสสำเร็จรูป ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา–เอสโซ่ ระดับ ปวช. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

ระดับจังหวัด

ที่

รายนาม

รางวัล

1

นางสาวอารีวรรณ  นารี

นางสาวอภิวรรณ์  หอมอ้ม

นายชาญยุทธ  หาวงศ์

 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงานตู้ผลไม้สะดวกใช้งาน ประเภทสิ่งประดิษฐ์    ของใช้ภายในบ้านจากวัสดุเหลือใช้  ระดับอุดมศึกษา/อาชีวศึกษา (ปวส.)  โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จังหวัดอุบลราชธานี  ชิงถ้วยพระราชทาน    พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

 

2

นางสาวอารีวรรณ  นารี

ได้รับรางวัลชนะเลิศ  เหรียญทอง  โครงงาน  การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของอาหารและน้ำที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและอัตราการออกไข่ของมดแดง  ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา – เอสโซ่  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

 

3

นางสาวพิมพ์ทอง  แซ่อึ้ง

นางสาวอรพิน  สาริบุญ

ได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบ Web page ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

 

4

นางสาวยิหวา  นามทอง

ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับเหรียญทอง  การแข่งขนทักษะการใช้โปรแกรม  MS.Word2010  ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน  และทักษะวิชาชีพ  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

 

5

นางสาววนิดา  พันน้อย

นายวิทยา  กาญจนพัฒน์

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขนทักษะการใช้โปรแกรม  MS.PowerPoint2010 ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน และทักษะวิชาชีพ  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

 

6

นางสาวเปี่ยมสุข  หิมะคุณ

ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับเหรียญทอง  การแข่งขนทักษะการใช้โปรแกรม  MS.Access2010  ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน  และทักษะวิชาชีพ  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

 

7

นายปิยะพันธุ์  เนืองสุวรรณ

นายปิยะพงษ์  พงษ์เสือ

รางวัลชนะเลิศ สาขามาตรวิทยา ระดับ ปวส. ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

 

8

นายจิตกร  หิมะคุณ

นายจิระศักดิ์  ดวงเดือน

นายสมภพ  จันทร์แรม

 

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะติดตั้งตู้สาขาระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ     ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

 

รางวัลรองชนะเลิศ

ที่

รายนาม

รางวัล

1

 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ผลงาน  ชุดชูชีพจากเศษวัสดุเหลือใช้  ประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้สู้ภัยพิบัติ  โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จังหวัดอุบลราชธานี ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์  พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร

2

นางสาวศิริพร  ทะนงค์

นางสาวเจนจิรา  ม่วงสนิท

ได้รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1  คอมพิวเตอร์การแข่งขันทักษะการพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน และทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

 

3

นางสาวสุกัญญา  สุธรรมมา

นางสาวบุญมี  พูลผล

ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ทักษะการบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์  ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน  และทักษะวิชาชีพ  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

4

นางสาวจีระนันท์  สุบุญ

นางสาววิจิตรา  อมรไพศาล

นางสาวนุชจรี  อังฉกรรจ์

นางสาวขวัญฤทัย  วงค์กลาง

นายวิทยา  จันทเนตร

ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ  ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน  และทักษะวิชาชีพ  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

 

5

 

ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  การแข่งขันประกวดรักการอ่าน ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน  และทักษะวิชาชีพ  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

6

นายนลธวัช  ไผ่แก้ว

นายไชยวัฒน์  มีโชค

ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  การประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง  ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน  และทักษะวิชาชีพ  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

7

นางสาวสุวิภา  กอดทอง

นายจีระศักดิ์  แก้วกนก

ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะมารยาทไทย ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน และทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

8

นายรักเล่ย์  เรืองอ่อน

ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  การแข่งขันสาขาวิชางานกลึง  ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน  และทักษะวิชาชีพ  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

 

ที่

รายนาม

รางวัล

9

นายฐานุปกรณ์  รูปคม

ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์  ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐานและทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

 

10

นายสาคร  สาสีมา

นายมนตรี  ผาเหลา

ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันการติดตั้งจานรับสัญญานดาวเทียม  ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน  และทักษะวิชาชีพ  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

 

11

นายตะวัน  กูร์ณา

นายวีระกุล  มาเหลา

ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันไมโครคอนโทรลเลอร์ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐาน  และทักษะวิชาชีพ  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

 

12

 

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง โครงงาน ชาใบย่านางแดง ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษาเอสโซ่ ครั้งที่ 23 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2556

 

ประจำปีการศึกษา 2557

ผลงานนักเรียน นักศึกษา

ระดับชาติ

รางวัลชนะเลิศ

ที่

รายนาม

รางวัล

1

นางสาวอารีวรรณ  นารี

ได้รับรางวัลนักศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557 ในระดับสถานศึกษาขนาดกลาง

 

2

นางสาวอารีวรรณ  นารี

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  เป็นผู้ร่วมพัฒนาผลงานที่ได้รับรางวัลผลงาน  “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ระดับประเทศ เรื่อง อาหารมดแดงสำเร็จรูป  ประจำปี 2557 มอบเกียรติบัตรโดย “คุรุสภา”

 

3

นางสาวสุธาลินี  ใจคิด

นางสาวพรนภา  คล้ายคลึง

นางสาวรุ่งตะวัน  พิมพ์ทอง

นางสาวฐาปนี  ทาดี

นายวิทยา  กาญจนพัฒน์

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ข้าวเม่าซีเรียล  สมาร์ท เบรน (Smart Brain) ในการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาเฉลิมพระเกียรติ  ประจำปีการศึกษา 2557 การประกวดสิ่งประดิษฐ์    ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ณ Mcc Hall เดอะมอลล์ บางกะปิ  กรุงเทพมหานคร

 

4

นายทศพล  จันสุตะ

นางสาววนิดา  พันน้อย

ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะการออกแบบ Web page ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาชีพพื้นฐานระดับชาติ

 

ระดับภาค

รางวัลชนะเลิศ 

ที่

รายนาม

รางวัล

1

นายทศพล  จันสุตะ

นางสาววนิดา  พันน้อย

ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะการออกแบบ Web page ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2

นางสาวอารีวรรณ  นารี

ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง  ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสัตว์เลี้ยงเพื่อขับก้อนขนและพยาธิในลำไส้  (Hairballs)  ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา–เอสโซ่ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

3

 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันสาขาวิชางานกลึง ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาชีพพื้นฐานระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

4

 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2  การแข่งขันทักษะติดตั้งตู้สาขาระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ  (PABX) ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา – เอสโซ่ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

ระดับจังหวัด

รางวัลชนะเลิศ

ที่

รายนาม

รางวัล

1

นายทศพล  จันสุตะ

นางสาววนิดา  พันน้อย

ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะการออกแบบ Web page ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

 

2

นายอัษฎา  หารโยธี

นายจรัญเพชร  พันธ์โชติ

ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภท ที่ 10 ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์ TKC Home Control Application      ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

 

3

นางสาวสุธาลินี  ใจคิด

นางสาวพรนภา  คล้ายคลึง

นางสาวรุ่งตะวัน  พิมพ์ทอง

นางสาวฐาปนี  ทาดี

นายวิทยา  กาญจนพัฒน์

 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

 

 

4

นายปิติภัทร  พะวัง

นายเจด็ด  พรมจรรย์

นายชวลิต  เชี่ยวชาญ

ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะติดตั้งตู้สาขาระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ (PABX) ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพ พื้นฐานระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

 

ที่

รายนาม

รางวัล

5

นายไชยวัฒน์  มีโชค

นายนลธวัช  ไผ่แก้ว

ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การติดตั้งเครื่องขยายเสียง ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

 

6

นายยุทธพิชัย  ทองมา

ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

 

 

ระดับจังหวัด

รางวัลรองชนะเลิศ

ที่

รายนาม

รางวัล

1

นายณรงค์ศักดิ์  สมัครชื่อ

นายอภิสิทธิ์  ไหลหลั่ง

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะการประกวด  Animation  ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

 

2

 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ประเภทที่ 10 ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์  โปรแกรมตรวจผลการเรียนผ่าน  Smart Phone ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

 

3

นายฐานุปกรณ์  รูปคม

นายศุภกร  แก้วตา

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันสาขาวิชางานเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์  ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

 

4

นายปิยะพันธ์  เนืองสุวรรณ

นายรักเล่ย์  เรืองอ่อน

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันสาขาวิชามาตรวิทยา  ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

 

5

นายทรงเกียรติ  ฤทธิ์จรจาก

นายสุรชาติ  คำพาณิชย์

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันสาขาวิชางานฝึกฝีมือ  ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

 

6

นายก้องล้า  ผาเหลา

นายกิตติธัช  พรมจันทร์

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะการติดตั้งด้วยท่อร้อยสาย ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

 

7

นายชัชวาล  พึ่งหนู

นายทินกร  สุรศร

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1การแข่งขันทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

 

8

นายเฉลิมชัย  เครือคำ

นางสาววรุณี  อินทร์นอก

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันการประกวดพิธีกร  ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

ที่

รายนาม

รางวัล

9

นางสาวสุวิภา  กอดทอง

นายนุสร์  กาญจนรัตน์

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย    ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

10

 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันเครื่องยนต์ดีเซล  ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

11

 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันสาขาวิชางานกลึง ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

 

12

นางสาวศรัญญา  ดาผา

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันการเล่านิทานพื้นบ้าน  ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

 

13

นางสาวอินทิรา  โพธิ์แกะ

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันการพูดสาธิตภาษาอังกฤษ  ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะวิชาชีพพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

 

14

 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันเครื่องยนต์เล็ก  ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะวิชาชีพพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

 

ประจำปีการศึกษา  2558

ผลงานนักเรียน นักศึกษา

ระดับชาติ

รางวัลชนะเลิศ

ที่

รายนาม

รางวัล

1

นางสาวชไมพร  สิงสีทา

นางสาวธัญธิญา  ศิริญาณ

ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 โครงการอาชีวสร้างชาติด้วยวิถีชีวิตพอเพียงตามพ่อสอน ผลงาน “โครงการบูรณาการเลี้ยงมดแดงเพื่อสร้างอาชีพ          ที่ยั่งยืน” สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ มูลนิธิบิ๊กซีไทย

 

ระดับภาค

รางวัลชนะเลิศ

ที่

รายนาม

รางวัล

1

นางสาวชไมพร  สิงสีทา

นางสาวธัญธิญา  ศิริญาณ

ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 โครงการอาชีวสร้างชาติด้วยวิถีชีวิตพอเพียงตามพ่อสอน ผลงาน “โครงการบูรณาการเลี้ยงมดแดงเพื่อสร้างอาชีพ          ที่ยั่งยืน” สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ มูลนิธิบิ๊กซีไทย

 

2

นายทศพล  จันสุตะ

นางสาววนิดา  พันน้อย

ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะการออกแบบ Web page ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่

รายนาม

รางวัล

3

นางสาวอารีวรรณ  นารี

ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง  ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสัตว์เลี้ยงเพื่อขับก้อนขนและพยาธิในลำไส้ (Hairballs) ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา–เอสโซ่ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

4

 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันสาขาวิชางานกลึง ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

5

 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะติดตั้งตู้สาขาระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ (PABX) ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา – เอสโซ่  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

ระดับจังหวัด

รางวัลชนะเลิศ

ที่

รายนาม

รางวัล

1

นายทศพล  จันสุตะ

นางสาววนิดา  พันน้อย

ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะการออกแบบ Web page ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

 

2

นายอัษฎา  หารโยธี

นายจรัญเพชร  พันธ์โชติ

ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ประเภท  ที่ 10 ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์ TKC Home Control Application       ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

 

3

นางสาวสุธาลินี  ใจคิด

นางสาวพรนภา  คล้ายคลึง

นางสาวรุ่งตะวัน  พิมพ์ทอง

นางสาวฐาปนี  ทาดี

นายวิทยา  กาญจนพัฒน์

 

 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ       ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

 

 

4

นายปิติภัทร  พะวัง

นายเจดีด  พรมจรรย์

นายชวลิต  เชี่ยวชาญ

ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1การแข่งขันทักษะติดตั้งตู้สาขาระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ  (PABX) ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาชีพพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

 

5

นายไชยวัฒน์  มีโชค

นายนลธวัช  ไผ่แก้ว

ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การติดตั้งเครื่องขยายเสียง ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

 

 

6

นายยุทธพิชัย  ทองมา

ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

 

 

ที่

รายนาม

รางวัล

7

นางสาวพัชรี  หล่ำศรี

นางสาวภัทรนันท์  วามะกันต์นางสาวนิยะดาภรณ์  คล้ายคลึงนายเอกชัย  กออ่อน

 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะวิชาชีพการเขียนแผนธุรกิจในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

 

8

นางสาวปุณิกา  สิทธิมัง

นางสาวจิราพร  หวังดี

 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 7  สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร “มันดีจัง” ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

 

9

นายอนุชิต  พุทธจักร

นายถิรวัฒน์  โสมา

 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะสาขาวิชางานฝึกฝีมือ      ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

 

10

นายศาสตรา  โตนวุช

นายสมศักดิ์  บุญเติม

 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะสาขาวิชาเขียนแบบด้วยเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

11

นายธนากร  แสงสว่าง

นายโชคชัย  วงศ์คำ

 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะประกอบและตรวจซ่อมเครื่องเสียงในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

 

12

นายปิติภัทร  พะวัง

นายยศวรรธน์  มณีกรรณ์

นายวรายุทธ  โคทับ

 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะการติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์(PABX)ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

 

ระดับจังหวัด

รางวัลรองชนะเลิศ

ที่

รายนาม

รางวัล

1

นายอภิชัย  หลาทอง

นายณัฐพงษ์  ศรีปราชญ์

 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะสาขาวิชามาตรวิทยา  ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

 

2

นายอัษฎา  หารโยธี

นางสาวรุ้งระพี  บุญมีรักษ์

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 10  สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์ “ระบบประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์”  ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะวิชาชีพพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

 

3

นางสาวศรีสุดา  จันทร์แรม

นางสาวพิมพ์ใจ  กรินรักษ์

ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชีในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

 

 

4

นางสาวศศิธร  ศรีทอง

นายสิทธิพร  แก้วจินดา

 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2การแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

 

5

นางสาวศรัญญา  ดาผา

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันการเล่านิทานพื้นบ้านในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะวิชาชีพพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

6

นางสาวอรุณี  แสนทวีสุข

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันการแข่งขันประกวดมารยาทไทย ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาชีพพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

 

7

นายธนพร  อัศดร

นายเสกสรร  ประไพชาติ

ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะการติดตั้งจานดาวเทียม   ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

8

นายจิรธิวัฒน์  รีรัตน์

นายณัฐพงษ์  ชนะพาห์

ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันสาขางานเครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

 

9

นายองอาจ  ยานุ

นายบรมี  สาครรัตน์

นายวีรศักดิ์  ไกลทุกข์

นายถนอมศิลป์  แก้วกนก

 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะสาขาวิชางานกลึง     ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

 

ระดับจังหวัด

รางวัลรองชนะเลิศ

ที่

รายนาม

รางวัล

1

นายณรงค์ศักดิ์  สมัครชื่อ

นายอภิสิทธิ์  ไหลหลั่ง

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะการประกวด  Animation  ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

2

 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ประเภทที่ 10 ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์  โปรแกรมตรวจผลการเรียนผ่าน  Smart Phone  ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะวิชาชีพพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

3

นายฐานุปกรณ์  รูปคม

นายศุภกร  แก้วตา

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันสาขาวิชางานเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์  ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

4

นายปิยะพันธ์  เนืองสุวรรณ

นายรักเล่ย์  เรืองอ่อน

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันสาขาวิชามาตรวิทยา  ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

5

นายทรงเกียรติ  ฤทธิ์จรจาก

นายสุรชาติ  คำพาณิชย์

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันสาขาวิชางานฝึกฝีมือ  ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะวิชาชีพพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

6

นายก้องล้า  ผาเหลา

นายกิตติธัช  พรมจันทร์

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะการติดตั้งด้วย        ท่อร้อยสาย  ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

7

นายชัชวาล  พึ่งหนู

นายทินกร  สุรศร

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

8

นายเฉลิมชัย  เครือคำ

นางสาววรุณี  อินทร์นอก

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันการประกวดพิธีกร  ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

9

นางสาวสุวิภา  กอดทอง

นายนฤเบศร์  พวงแก้ว

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย    ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะวิชาชีพพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

10

 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1การแข่งขันเครื่องยนต์ดีเซล  ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

11

 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  การแข่งขันสาขาวิชางานกลึง  ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

12

นางสาวศรัญญา  ดาผา

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  การแข่งขันการเล่านิทานพื้นบ้าน       ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

13

นางสาวอินทิรา  โพธิ์แกะ

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันการพูดสาธิตภาษาอังกฤษ  ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

 

14

 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันเครื่องยนต์เล็ก ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

 

ระดับจังหวัด

รางวัลรองชนะเลิศ

ที่

รายนาม

รางวัล

1

นายอภิชัย  หลาทอง

นายณัฐพงษ์  ศรีปราชญ์

 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะสาขาวิชามาตรวิทยา ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะวิชาชีพพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

 

2

นายอัษฎา  หารโยธี

นางสาวรุ้งระพี  บุญมีรักษ์

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 10  สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์ “ระบบประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์”  ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  และทักษะวิชาชีพพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

 

3

นางสาวศรีสุดา  จันทร์แรม

นางสาวพิมพ์ใจ  กรินรักษ์

ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชีในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

 

4

นางสาวศศิธร  ศรีทอง

นายสิทธิพร  แก้วจินดา

 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

 

5

นางสาวศรัญญา  ดาผา

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันการเล่านิทานพื้นบ้านในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

 

6

นางสาวอรุณี  แสนทวีสุข

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย     ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

 

7

นายธนพร  อัศดร

นายเสกสรร  ประไพชาติ

ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะการติดตั้งจานดาวเทียม   ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

8

นายจิรธิวัฒน์  รีรัตน์

นายณัฐพงษ์  ชนะพาห์

ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันสาขางานเครื่องยนต์เล็ก       และจักรยานต์ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

 

9

นายองอาจ  ยานุ

นายบรมี  สาครรัตน์

นายวีรศักดิ์  ไกลทุกข์

นายถนอมศิลป์  แก้วกนก

 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันทักษะสาขาวิชางานกลึง     ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

 

 ประจำปีการศึกษา  2559

ผลงานนักเรียน นักศึกษา

ระดับชาติ

รางวัลชนะเลิศ

ที่

รายนาม

รางวัล

1

นายยุทธิ์พิชัย  ทองมา

ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การพูดสุนทรพจน์ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับชาติ

 

 

ระดับภาค

รางวัลชนะเลิศ

ที่

รายนาม

รางวัล

1

นายยุทธิ์พิชัย  ทองมา

ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การพูดสุนทรพจน์ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 ระดับจังหวัด

รางวัลชนะเลิศ

ที่

รายนาม

รางวัล

1

นายอภิชัย  หลาทอง

นายสันติ  เกษางาม

ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันทักษะมาตรวิทยามิติ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

 

2

นายสุรชาติ  คำพาณิชย์

ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ทักษะเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับปวช. ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

 

3

นายวัศพล  แสวงผล

นางสาวสุภาภรน์  สุภนัก

ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 แข่งทักษะวัดละเอียด ปวช. ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

 

4

นายยุทธิ์พิชัย  ทองมา

ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การพูดสุนทรพจน์ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

 

5

นางสาวพัชรี  หล่ำศรี

นางสาววาสนา  สมมา

นางสาวปัจจริยาพร  เหง่าเกษ

นางสาวรุ่งทิพย์  แก้วเนตร

นายยศวรรธน์  มณีกรรณ์

 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

 

6

นางสาวสุนิสา  กรินรักษ์

ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี