วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล - ข้อมูลสถานศึกษา

Trakanphuetphon
Technical College

045-427532
info@tkc.ac.th

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา

ประวัติความเป็นมา

       วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2539 โดยให้เป็นสถานศึกษาส่วนกลาง สังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างกว้างขวางแก่ทุกกลุ่มชนเพื่อกำลังคนสำหรับช่างฝีมือ ช่างเทคนิคและการให้บริการ ฝึกอบรมระยะสั้นแก่ประชาชนทั่วไปประเภทวิชาอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจของสังคมและประเทศกรมอาชีวศึกษามีคำสั่งเลขที่ 3480/2538 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2538 แต่งตั้งให้  นายราชัน บรรลุศิลป์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี  ทำหน้าที่ผู้ประสานงานแต่งตั้งวิทยาลัยฯ นายชัยพร  รัตนแสง อาจารย์ 2 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ทำหน้าที่ผู้ช่วยประสานงานและดำเนินการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 เป็นต้นมา

ขนาดและที่ตั้ง

      วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผลมีพื้นที่ทั้งหมด 88 ไร่ 2 งาน 61 ตารางวา ตั้งอยู่ในที่ดินแปลงสาธารณะประโยชน์ “โนนแม่เมาะ” เลขที่ 11 หมู่ 10 บ้านจิกสูง ตำบลเซเป็ด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130

สภาพชุมชนเศรษฐกิจ  สังคม และการเมือง

      สภาพโดยรอบวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ลักษณะชุมชนเป็นชุมชนชนบทห่างจากตัวจังหวัดอุบลราชธานี 40 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนมากติดกับทุ่งนาชุมชนบ้านจิกสูง บ้านเซเป็ด บ้านดอนจิก บ้านดอนใหญ่  ซึ่งอยู่ในเขตการปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลเซเป็ด  และวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผลได้มีความสัมพันธ์กับชุมชนโดยการช่วยเหลือชุมชนมีกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ เช่น การพัฒนาหมู่บ้าน การจัดงานประเพณีต่างๆของชุมชน การบริการชุมชนตามโครงการต่างๆในท้องถิ่น เช่น โครงการศูนย์ซ่อมฝึกอาชีพชุมชน (Fix it center)โครงการอาชีวะอาสา ช่วยประชาชนตลอดจนเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน เช่น โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นวิชาต่างๆ เป็นต้น

     ส่วนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจนั้น วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ตั้งแต่ พ.ศ. 2541 จนถึงปัจจุบันหลากหลายสาขาวิชาชีพ  ตามความต้องการของชุมชน

ระยะทาง

      อำเภอตระการพืชผล  -  จังหวัดกรุงเทพมหานคร    580  กิโลเมตร

      อำเภอตระการพืชผล  -  จังหวัดอุบลราชธานี          40  กิโลเมตร

      อำเภอตระการพืชผล  -  อำเภอโขงเจียม               58  กิโลเมตร

      อำเภอตระการพืชผล  -  อำเภอเขมราฐ                  51  กิโลเมตร

ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ (Philosophy)

   “สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาฝีมือ” ปรัชญาของวิทยาลัยมีความหมายว่า สถานศึกษาได้ตั้งเป้าหมายหลัก คือ การผลิตนักเรียนให้มีคุณธรรมทั้งทางด้านการฝีมือช่าง  จิตสำนึกที่เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม  จริยธรรม เป็นผู้เสียสละในการพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

วิสัยทัศน์  (VISION)

   ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน

พันธกิจ  (MISSION)

  1. จัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในประเภทวิชาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
  2. บริการและส่งเสริมวิชาชีพสู่ชุมชน
  3. ส่งเสริม สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาอาชีพ

ภารกิจ หน้าที่

จัดการศึกษาในระบบ

   เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับนักเรียนที่จบ ม.3 หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อหลักสูตร 3 ปี

   เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับนักศึกษาที่จบ ปวช./ม.6 หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อหลักสูตร 2 ปี

จัดการศึกษานอกระบบ

   โดยเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในสาขาต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรทั่วไปเข้ามาศึกษาหาความรู้และทักษะวิชาชีพอย่างหลากหลาย

ดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ

   เป็นศูนย์ฝึกวิชาชีพ  โดยบริการให้การศึกษาฝึกอบรมวิวชาชีพ ตามโครงการต่างๆ ทั้งในและนอกสถานที่ดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ

วิเคราะห์และวิจัย

  เพื่อสร้างสรรค์พัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพผลิตสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ให้กับภูมิปัญญาชาวบ้านและชุมชน

สัญลักษณ์

  ต้นไม้ประจำวิทยาลัย คือ ต้นราชพฤกษ์ หรือ ต้นคูน เป็นต้นไม้ที่ปลูกง่าย ทนทาน ออกดอกเป็นช่อ  มีสีเหลือง สื่อความหมายถึง ความอดทน ความเรียบง่ายเจริญรุ่งเรือง และศรัทธา

สีประจำวิทยาลัยฯ  คือ  สีเหลือง - ฟ้า

สีเหลือง  หมายถึง ความสดใส ปลอดโปร่ง ความสว่าง ความกระจ่าง ความฉลาดและกระปรี้กระเปร่า

สีฟ้า  หมายถึง ความสุขสบาย ความนุ่มนวล ความปลอดโปรงโล่งใจความผ่อนคลาย ความสงบ

ความสัมพันธ์กับชุมชน

   วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล  ตั้งอยู่เลขที่ 11 หมู่ 10 ตำบลเซเป็ด ถนนอุบล-ตระการ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ลักษณะชุมชนเป็นชุมชนชนบท ห่างจากตัวจังหวัดอุบลราชธานี 40 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนมาก ติดกับทุ่งนาชุมชนตำบลเซเป็ด บ้านดอนจิก บ้านดอนใหญ่ ซึ่งอยู่ในเขตการปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลเซเป็ด  และวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ได้มีความสัมพันธ์กับชุมชนโดยการช่วยเหลือชุมชน มีกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ  เช่น การพัฒนาหมู่บ้าน การทำบุญทอดกฐิน การทำบุญแห่เทียนเข้าพรรษา การจัดงานประเพณีลอยกระทง ตลอดจนเผยแพร่ความรู้วิชาการสู่ชุมชนเป็นต้น

   ส่วนการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจนั้น วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ได้ดำเนินการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ตั้งแต่ พ.ศ. 2541 จนถึงปัจจุบัน