วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล - ข้อมูลอาคารสถานศึกษา

Trakanphuetphon
Technical College

045-427532
info@tkc.ac.th

ข้อมูลอาคารสถานศึกษา

 

ข้อมูลอาคารสถานที่

จำนวนห้องเรียนทฤษฎี

ลำดับที่

รายการ

จำนวนห้อง

1

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

1

2

ห้องปฏิบัติการทางภาษ 1

1

3

ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดภาษาไทย

1

4

ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ

1

5

ห้องปฏิบัติการอินเตอร์เน็ต

1

6

ห้องสมุด

1

7

ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ

1

8

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

6

9

ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรม

11

รวม

19

 

จำนวนอาคารปฏิบัติการ

ลำดับที่

รายการ

จำนวนห้อง

1

อาคารบริหารธุรกิจ

1

2

อาคารชั่วคราว

1

3

อาคารโรงฝึกงานเทคนิคพื้นฐาน

1

4

อาคารโรงฝึกงานสาขาวิชาเครื่องกล

1

5

อาคารไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

1

6

อาคารสามัญ สัมพันธ์

1

7

อาคารวิทยบริการ

1

8

อาคารอำนวยการ

6

รวม

9