วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล - ข้อมูลหลักสูตร

Trakanphuetphon
Technical College

045-427532
info@tkc.ac.th

ข้อมูลหลักสูตร

หลักสูตรที่เปิดสอน

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล ดำเนินการจัดการเรียนการสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมในหลักสูตรและสาขาวิชาดังนี้

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม - สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
  - สาขางานเครื่องมือกล (ทวิภาคี)
  - สาขาวิชาช่างยนต์
  - สาขางานยานยนต์
  - สาขางานยานยนต์ (ทวิภาคี)
  - สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  - สาขางานไฟฟ้ากำลัง
  - สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังและอิเล็กทรอนิกส์
  - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
  - สาขาวิชาช่างโยธา
  - สาขางานโยธา
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม - สาขาวิชาพณิชยการ
  - สาขางานการบัญชี
  - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม - สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
  - สาขางานเครื่องมือกล
  - สาขางานเครื่องมือกล (ทวิภาคี)
  - สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
  - สาขางานเทคนิคยานยนต์
  - สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี)
  - สาขาวิชาไฟฟ้า
   - สาขางานไฟฟ้ากำลัง
  - สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
   - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ทวิภาคี)
   
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ - สาขาวิชาพณิชยการ
   - สาขางานการบัญชี
  - สาขางานการบัญชี (ทวิภาคี)
  - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิภาคี)