วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล - ข้อมูลบุคลากร

Trakanphuetphon
Technical College

045-427532
info@tkc.ac.th

ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

จำนวนบุคลากร ผู้บริหารและครูจำแนกตามสถานภาพ เพศ วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง

 

 

ผู้บริหาร/แผนกวิชา

 

 

จำนวน

(คน)

สถานภาพ

เพศ

วุฒิการศึกษา

ตำแหน่ง  ผู้บริหาร/ครู

ข้าราชการ

พนักงานฯ

อัตราจ้าง

ชาย

หญิง

ป.เอก

ป.โท

ป.ตรี

ต่ำกว่า ป.ตรี

ครูผู้ช่วย

ครู

ชำนาญการ

ชำนาญการพิเศษ

เชี่ยวชาญ

ฝ่ายบริหาร

5

5

-

-

4

1

-

5

-

-

-

-

2

3

-

แผนกวิชาการบัญชี

8

2

2

4

3

5

-

2

6

-

1

-

1

-

-

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

6

2

1

3

2

4

-

2

4

-

-

-

2

-

-

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

7

2

1

4

7

-

-

-

7

-

-

-

2

-

-

แผนกวิชาช่างยนต์

7

2

5

-

7

-

-

-

7

-

-

2

-

-

-

แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

4

2

2

-

3

1

-

2

2

-

-

1

1

-

-

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

4

1

1

2

4

-

-

1

3

-

-

1

-

-

-

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

11

4

1

6

3

8

-

1

10

-

-

3

1

-

-

เจ้าหน้าที่ธุรการ

19

-

-

19

1

18

-

-

9

10

-

-

-

-

-

นักการภารโรง

8

-

-

8

6

2

-

-

-

8

-

-

-

-

-

พนักงานขับรถ

2

-

-

2

2

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

พนักงานรักษาความปลอดภัย

3

-

-

3

3

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

รวมทั้งหมด

84

20

13

51

45

39

0

13

48

23

1

7

9

3

0

 

คณะผู้บริหาร
ชื่อ - สกุล                  ตำแหน่ง
  นายพูนศักดิ์ ทองอุ่น

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

นายเจริญ คำหล้า
- กศ.บ.เคมี
- ป.บัณฑิตศึกษา การประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมการเกษตร
- ป.บัณฑิตศึกษา การบริหารการศึกษา
- วท.ม.เคมี
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
089-8442964
  นายไพรัตน์ ถิรบุตร รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางสาวธนิดา วรรณแก้ว
- บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี
- บช.มบัญชีมหาบัณฑิต การบัญชี
- ป.บัณฑิต บริหารการศึกษา

 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
097-9904292

 

 นางระเบียบ ลำงาม

ทำหน้าที่แทนรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
080-4686599

 

                                 แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง   ตำแหน่ง
   นายอนุพันธ์ จารุพงษ์
ค.อ.บ.อุตสาหกรรมเครื่องกล - ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
 - หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
- หัวหน้างานบุคลากร
- โทร 081-5580014
   นายชาญชัย ลำงาม
- ปทส.ช่างเทคนิคการผลิต - ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
 - หัวหน้างานทะเบียน
- โทร 081-4705179
   นายธวัชชัย พวงมะลัย
- วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(การจัดการอุตสาหกรรม) 
 - ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
- หัวหน้างานอาคารสถานที่
- โทร 080-4739695
   นายเกรียงไกร พาคำ
- วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ - ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
(นักศึกษาวิชาทหาร)
- ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
- โทร 098-2239063
   
นายอาทิตย์ เอกศิริ
- วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(การจัดการอุตสาหกรรม)
 
 - ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
- ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
- ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
- ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
- โทร 085-78002437
   
นายกวินวิชญ์ สุทธิหิรัญ
- ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
(วิศวกรรมโลหการ)
  - ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
- ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
- ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
- โทร 089-5124366
   นายนรินทร์ ประจัญ
- ป.ตรี วิศวกรรมเครื่องกล
  - ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
- ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
- โทร 090-4749609
                 แผนกวิชาเครื่องกล ตำแหน่ง
นายธีรเดช ทิมา
- อส.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
- ครูแผนกวิชาช่างยนต์
- หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
- หัวหน้างานพัสดุ
- โทร 089-7206042

นายยุทธพงษ์ ศรีทอง
- ปทส.เทคนิคช่างยนต์
 - ครูแผนกวิชาช่างยนต์
- หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
- ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
(นักศึกษาวิชาทหาร)
- โทร 098-0971322
นายอุทัย นิตยะรัตน์
- ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
- ครูแผนกวิชาช่างยนต์
- ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
- ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
- โทร 061-6926402
นายไชยรัตน์ อินทร์เพ็ญ
- ปทส.เทคนิคช่างยนต์
 - ครูแผนกวิชาช่างยนต์
- หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
- โทร 082-7543239
นายวีระยุทธ คำวัน
- ปทส.เทคนิคช่างยนต์
 - ครูแผนกวิชาช่างยนต์
- หัวหน้างานความร่วมมือ
- โทร 084-6052302, 091-3758718

นายสุขสันต์ เคนสิน
- ปทส.เทคนิคช่างยนต์
 - ครูแผนกวิชาช่างยนต์
- หัวหน้างานความร่วมมือ
-ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
- โทร 090-8547784

นายบุณยฤทธิ์ ศิริผลา
- ปทส.เทคนิคช่างยนต์

 - ครูแผนกวิชาช่างยนต์
-ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
- ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ
- โทร 090-0401499
                               แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง  ตำแหน่ง

นางสาวแสงเดือน เพชรผดุง
- วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
- ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
 - ครูแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
- หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้าฟ้ากำลัง
- ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
- โทร 089-6296717
นายปัญจพร พฤกษชาติ
- วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(อิเล็กทรอนิกส์)
- ค.อ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า

 - ครูแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
- หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
- โทร 087-4514848
นายวัชระ แก้วพรหม
- วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
 - ครูแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
- ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษ
-ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
- โทร 084-1685571
นายเพียร ประทุม
- ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

 - ครูแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
- หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
- โทร 082-3675900
                  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์  ตำแหน่ง
นายทักศิลป์ ทองที่
- วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(อิเล็กทรอนิกส์)
- คอ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า(อิเล็กทรอนิกส์)
 - ครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
- หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
- โทร 088-0778549 , 095-6104107
นายผดุงศักดิ์ วงศ์คำ
- วศ.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(อิเล็กทรอนิกส์)
 - ครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
- หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
- โทร 085-4996258
นายปรัชญากร สูงสง่า
- คอบ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-โทรคมนาคม
 - ครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
- ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
-ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
- โทร 090-0243977
นายอาทิตย์ กมะณีย์
- ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
 - ครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
- ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
- โทร 097-3367480
                 แผนกวิชาการบัญชี  ตำแหน่ง
นางมลีทอง จารุพงษ์
- บธ.บ. การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
- ศษ.บ.การบริหารการศึกษา
- บช.ม. บัญชีมหาบัณฑิต
 - ครูแผนกวิชาการบัญชี
- หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
- หัวหน้างานการเงิน
- โทร 080-4749609