วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล - ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

Trakanphuetphon
Technical College

045-427532
info@tkc.ac.th

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาในระบบ  ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

ระดับชั้น รวม
ปวช ทั้งหมด 1387
ปวส ทั้งหมด 580
นักศึกษารวมทั้งหมด 1967

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาในระบบ ระดับ ปวช1. ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

ลำดับที่ สาขาวิชา ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
1 ช่างยนต์(ปกติ) 11 ปวช.1 20 0 20
2 ช่างยนต์(ปกติ) 12 ปวช.1 20 0 20
3 ช่างยนต์(ทวิ) 11 ปวช.1 15 3 18
4 ช่างยนต์(ทวิ) 12 ปวช.1 19 1 20
5 ช่างยนต์(ทวิ) 13 ปวช.1 20 0 20
6 ช่างยนต์(ทวิ) 14 ปวช.1 22 0 22
7 ช่างยนต์(ทวิ) 15 ปวช.1 23 0 23
8 ช่างกลโรงงาน 11 ปวช.1 20 0 20
9 ช่างกลโรงงาน 12 ปวช.1 17 3 20
10 ช่างกลโรงงาน 13 ปวช.1 18 1 19
11 ช่างกลโรงงาน 14 ปวช.1 18 2 20
12 ช่างกลโรงงาน 15 ปวช.1 20 0 20
13 ช่างกลโรงงาน 16 ปวช.1 22 0 22
14 ช่างไฟฟ้ากำลัง 11 ปวช.1 24 6 30
15 ช่างไฟฟ้ากำลัง 12 ปวช.1 29 1 30
16 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 11 ปวช.1 13 5 18
17 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 12 ปวช.1 6 13 19
18 ช่างโยธา 11 ปวช.1 11 11 22
19 เทคนิคคอมพิวเตอร์(ทวิภาคี) ปวช.1 7 6 13
20 การบัญชี 11 ปวช.1 0 35 35
21 การบัญชี 12 ปวช.1 0 35 35
22 การบัญชี 13 ปวช.1 2 31 33
23 การบัญชี 14 ปวช.1 1 32 33
24 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11 ปวช.1 2 28 30
25 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 12 ปวช.1 8 24 32
รวมปวช.1 357 237 594

 

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาในระบบ ระดับ ปวช2. ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

ลำดับที่ สาขาวิชา ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
1 ช่างยนต์(ทวิ) 21 ปวช.2 22 0 22
2 ช่างยนต์(ทวิ) 22 ปวช.2 23 0 23
3 ช่างยนต์(ทวิ) 23 ปวช.2 20 0 20
4 ช่างยนต์(ทวิ) 24 ปวช.2 23 0 23
5 ช่างยนต์(ปกติ) 21/22 ปวช.2 28 1 29
6 ช่างกลโรงงาน 21 ปวช.2 20 0 20
7 ช่างกลโรงงาน 22 ปวช.2 18 0 18
8 ช่างกลโรงงาน 23 ปวช.2 17 1 18
9 ช่างกลโรงงาน 24 ปวช.2 17 1 18
10 ช่างไฟฟ้ากำลัง 21 ปวช.2 28 0 28
11 ช่างไฟฟ้ากำลัง 22 ปวช.2 21 3 24
12 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 21 ปวช.2 17 7 24
13 ช่างโยธา(ทวิ) 21 ปวช.2 5 7 12
14 การบัญชี 21 ปวช.2 1 31 32
15 การบัญชี 22 ปวช.2 0 34 34
16 การบัญชี 23 ปวช.2 1 38 39
17 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 21 ปวช.2 3 24 27
18 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 22 ปวช.2 8 23 31
รวม ปวช.2 272 170 442

 

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาในระบบ ระดับ ปวช3. ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

ลำดับที่ สาขาวิชา ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
1 ช่างยนต์(ทวิ) 31 ปวช.3 19 0 19
2 ช่างยนต์(ทวิ) 32 ปวช.3 18 0 18
3 ช่างยนต์(ทวิ) 33 ปวช.3 15 0 15
4 ช่างยนต์(ทวิ) 34 ปวช.3 14 0 14
5 ช่างยนต์(ทวิ) 35 ปวช.3 14 0 14
6 ช่างยนต์(ทวิ) 36 ปวช.3 6 0 6
7 ช่างยนต์(ปกติ) 31/32 ปวช.3 14 0 14
8 ช่างกลโรงงาน 31 ปวช.3 18 0 18
9 ช่างกลโรงงาน 32 ปวช.3 16 2 18
10 ช่างกลโรงงาน 33 ปวช.3 20 0 20
11 ช่างไฟฟ้ากำลัง 31 ปวช.3 27 0 27
12 ช่างไฟฟ้ากำลัง 32 ปวช.3 18 1 19
13 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 31/32 ปวช.3 12 6 18
14 การบัญชี 31 ปวช.3 1 32 33
15 การบัญชี 32 ปวช.3 1 30 31
16 การบัญชี 33 ปวช.3 1 24 25
17 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 31 ปวช.3 2 23 25
18 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 32 ปวช.3 5 12 17
รวม ปวช.3 221 130 351
รวม ปวช. ทั้งหมด 1387

 

 

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาในระบบ ระดับ ปวส1. ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

ลำดับที่ สาขาวิชา ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
1 ช่างยนต์(ตรง) 11 ปวส.1 24 0 24
2 ช่างยนต์(ตรง) 12 ปวส.1 24 0 24
3 ช่างยนต์(ม.6) ปวส.1 27 1 28
4 ช่างกลโรงงาน(ตรง) ปวส.1 26 0 26
5 ช่างกลโรงงาน(ม.6) ปวส.1 20 0 20
6 ช่างไฟฟ้ากำลัง(ตรง) ปวส.1 26 1 27
7 ช่างไฟฟ้ากำลัง(ม.6) ปวส.1 11 2 13
8 ช่างอิเล็กทรอนิกส์(ตรง) ปวส.1 7 2 9
9 ช่างอิเล็กทรอนิกส์(ม.6) ปวส.1 5 3 8
10 การบัญชี(ตรง) 11 ปวส.1 0 30 30
11 การบัญชี(ตรง) 12 ปวส.1 1 35 36
12 การบัญชี(ม.6) ปวส.1 0 36 36
13 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ตรง) ปวส.1 6 14 20
14 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ม.6) ปวส.1 5 8 13
15 แมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ปวส.1 4 1 5
รวม ปวส.1 186 133 319

 

 

วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล

ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาในระบบ ระดับ ปวส2. ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

ลำดับที่ สาขาวิชา ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
1 เทคนิคยานยนต์(ตรง) .2 41 0 41
2 เทคนิคยานยนต์ ม.6   14 0 14
3 เครื่องมือกล(ตรง)   23 0 23
4 เครื่องมือกล ม.6   12 0 12
5 งานติดตั้งไฟฟ้า(ตรง)   21 0 21
6 งานติดตั้งไฟฟ้า ม.6   11 2 13
7 ช่างอิเล็กทรอนิกส์(ตรง)   9 2 11
8 ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ม.6   1 1 2
9 แมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์   4 0 4
10 การบัญชี (ตรง)   0 43 43
11 การบัญชี ม.6   3 47 50
12 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ตรง)   2 19 21
13 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.6   4 2 6
ปวส.2 145 116 261
รวม ปวส.ทั้งหมด 580