วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล - ฝ่ายวิชาการ

Trakanphuetphon
Technical College

045-427532
info@tkc.ac.th

 

                                                  บุคลากร

ชื่อ สกุล ตำแหน่ง
นายทักศิลป์  ทองที่ หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน
นายเพียร ประทุม หัวหน้างานวัดและประเมินผล
นางสาวจิราพร พันธ์วัตร  หัวหน้างานวิทยบริการฯ
  นายสุขสันต์  เคนสิน หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายวชิระ สีทน  หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
นายชาญชัย ลำงาม หัวหน้าสาขาวิชาช่างกลโรงงาน
นายยุทธพงษ์ ศรีทอง หัวหน้าสาขาวิชาช่างยนต์
  นายอภิสิทธิ์ พรมดอน หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน
นางสาวแสงเดือน เพชรผดุง หัวหน้าสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  นายศุภชัย อ่อนสิงห์ หัวหน้าสาขาวิชาช่างโยธา