วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล - ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

Trakanphuetphon
Technical College

045-427532
info@tkc.ac.th

ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

 

 

                                                   บุคลากร

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
  นางระเบียบ ลำงาม หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
  นางสุภาวดี ทวีแสง หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
  นายวีระยุทธ  คำวัน หัวหน้างานปกครอง
  นางชุติมณฑน์ พวงมะลัย หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
  นายเกรียงไกร บุญครุฑ หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
  นายสุขสันต์ เคนสิน หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ
  นางพัชรประภา วราพุฒ

จนท.งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

งานครูที่ปรึกษา

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

  นางธนัญชนก ภูสิงห์

จนท.งานแนะแนวอาชีพและจัดหารงาน

งานปกครอง