วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล - ฝ่ายบริหารทรัพยากร

Trakanphuetphon
Technical College

045-427532
info@tkc.ac.th

 

                                                          บุคลากร

ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง
  นางสุภาพร ถิรบุตร หัวหน้างงานบริหารงานทั่วไป
นายณัฐภาส โพธะจันทร์ หัวหน้างานบุคลากร
นางสุภาวดี ทวีแสง หัวหน้างานการเงิน
นายณัฐภาส โพธะจันทร์ หัวหน้างานบัญชี
นายอภิสิทธิ์ พรมดอน หัวหน้างานพัสดุ
นายธวัชชัย พวงมะลัย หัวหน้างานอาคารสถานที่
นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์ หัวหน้างานทะเบียน
นายศิริวัฒน์ ทวีแสง หัวหน้างงานประชาสัมพันธ์
นางสาวรัชดาภรณ์ พิมพะไกร จนท งานบริหารงานทั่วไป งานประชาสัมพันธ์
นางสาวอุมาภรณ์ สุภาว์ จนท งานบุคลากร
นางสาวปรียากรณ์ แสนสุข จนท งานการเงิน