วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล - ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

Trakanphuetphon
Technical College

045-427532
info@tkc.ac.th

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

นางพิศมัย นิติศักดิ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

บุคลากร

ชื่อ สกุล ตำแหน่ง
  นนายผดุงศักดิ์ วงศ์คำ หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
  นายสุนันต์ สุขเจริญ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
  นางสาวสุรีพร คืนดี หัวหน้างานความร่วมมือ
  นางสาวรจนา วงศ์จันทร์ หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ
  นางสาวพัชรินทร์ นามมนตรี หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ
  นางสาวสงกา ศรีอ่อน หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ
  นางนภัสนันท์ พิมพ์เพ็ง

จนท.งานวางแผนและงบประมาณ

งานความร่วมมือ

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ

  นางสาวสุธิดา  มะปรางก่ำ

จนท.งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ

  นางสาวชนาธิบ เหล่าดี จนท.งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ