วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Trakanphuetphon
Technical College

045-427532
info@tkc.ac.th

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

     วิสัยทัศน์ของแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
                    ผลิตและพัฒนานักเทคโนโลยี  สู่มาตรฐานวิชาชีพ  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

      ปรัชญาแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                   ก้าวทันเทคโนโลยี  ผลิตคนดีสู่สังคม

      พันธกิจของแผนกวิชา 
                   1. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสถานประกอบการ
                   2. พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                   3. สร้างและพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
                   4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร การจัดการ
                   5. พัฒนาความร่วมมือ การมีส่วนร่วมระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ

บุคลากร

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตำแหน่ง
นางสาวพัชรินทร์ นามมนตรี
- บธ.บ. บริหารธุรกิจบัณฑิต(ระบบสารสนเทศ)
- ค.อ.ม.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 - หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
- โทร 081-6602107
นายสุนันต์ สุขเจริญ
- วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
 - ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจหน้าที่พิเศษ
- หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
- โทร 086-8752861

นางสาวสุพิชฌาย์วดี ศรียงยศ
- วท.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 - ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจการนักเรียนนักศึกษา
- ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
- ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
นางสาวสุปราณี บุญสืบ
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
 - ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
- โทร 096-9971630

นางสาวรุ่งนภา โกมล
- วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
 - ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
- โทร 099-6791815

 

จำนวนนักเรียน นักศึกษาภายในแผนก ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ปวช ทั้งหมด 28 134 162
ปวส ทั้งหมด 17 43 60
รวม 222