วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล - การบัญชี

Trakanphuetphon
Technical College

045-427532
info@tkc.ac.th

การบัญชี

บุคลากร

  แผนกวิชาการบัญชี  ตำแหน่ง

นายจัตตุพงศ์ สุราโพธิ์
- บช.บ บัญชีบัณฑิต
 - หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
 - 085-4911746

นายณัฐภาส โพธะจันทร์
- ศศ.บ.บริหารธุรกิจ(การบัญชี)
- ครูแผนกวิชาการบัญชี
- หัวหน้างานการบัญชี
- โทร 089-8646449
นางสาวสุรีพร คืนดี
- ศศ.บ.บริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป)
- บธ.ม.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
- ครูแผนกวิชาการบัญชี
- หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
- โทร 081-8793868
นางสาวอำไพ อะวะโห
- บธ.บ. การบัญชี
 - ครูแผนกวิชาการบัญชี
- ผู้ช่วยหัวหน้างานการบัญชี
- 091-4739001

นายเกรียงไกร บุญครุฑ
- บธ.บ.การบัญชี
 - ครูแผนกวิชาการบัญชี
- ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
- ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
- โทร 098-1877079
นางสุภาพร ถิรบุตร
- บธ.บ.การบัญชี
 - ครูแผนกวิชาการบัญชี
- หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
- 088-5814719
นางสาวสุนิสา จันทะรักษ์
- บช.บ.การบัญชี
- ครูแผนกวิชาการบัญชี
- ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา
-โทร 085-0157203

จำนวนนักเรียน นักศึกษาภายในแผนก ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ปวช ทั้งหมด 8 322 330
ปวส ทั้งหมด 4 191 195
รวม 525