วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล - เทคนิคคอมพิวเตอร์

Trakanphuetphon
Technical College

045-427532
info@tkc.ac.th

เทคนิคคอมพิวเตอร์

แผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์

      ปัจจุบันคอมพิวเตอร์มีบทบาทต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์มากในหลาย ๆ เรื่อง ดังนั้นเราเป็นสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งที่เห็นความสำคัญของการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนแบบอ่านแบบ ประมาณการวัสดุ งานซ่อมและบริการคอมพิวเตอร์ตรวจสอบ หาข้อบกพร่อง ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ประกอบในระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ฮาร์ดแวร์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ มีทักษะพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้

 


 บุคลากร

แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ ตำแหน่ง
    นายสุนันต์ สุขเจริญ
     - วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
       (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
 - หัวหน้าแผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
 - หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 - โทร 086-8752861