วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล - ช่างไฟฟ้ากำลัง

Trakanphuetphon
Technical College

045-427532
info@tkc.ac.th

ช่างไฟฟ้ากำลัง

บุคลากร

 แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง  ตำแหน่ง
นายวัชระ แก้วพรหม
- วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า
 - หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
 - โทร 084-1685571
นายเพียร ประทุม
- ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

 - ครูแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
 - หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
 - โทร 082-3675900

จำนวนนักเรียน นักศึกษาภายในแผนก ประจำภาคเรียนที่1/2561

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ปวช ทั้งหมด 147 11 158
ปวส ทั้งหมด 69 5 74
รวม 232