วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล - ช่างกลโรงงาน

Trakanphuetphon
Technical College

045-427532
info@tkc.ac.th

ช่างกลโรงงาน

บุคลากร

       แผนกวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง   ตำแหน่ง
   นายชาญชัย ลำงาม
- ปทส.ช่างเทคนิคการผลิต - ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
 - หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
- โทร 081-4705179
   นายธวัชชัย พวงมะลัย
- วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(การจัดการอุตสาหกรรม) 
 - ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
- หัวหน้างานอาคารสถานที่
- โทร 080-4739695
   นายเกรียงไกร พาคำ
- วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ - ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
 
- ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
(นักศึกษาวิชาทหาร)
- ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
- โทร 098-2239063
   
นายอาทิตย์ เอกศิริ
- วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(การจัดการอุตสาหกรรม)
 
 - ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
- ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
- ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
- ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
- โทร 085-78002437
   
นายกวินวิชญ์ สุทธิหิรัญ
- ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
(วิศวกรรมโลหการ)
  - ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
- ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
- ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
- โทร 089-5124366
   นายนรินทร์ ประจัญ
- ป.ตรี วิศวกรรมเครื่องกล
  - ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
- ผู้ช่วยหัวหน้างานปกครอง
- โทร 090-4749609

 

จำนวนนักเรียน นักศึกษาภายในแผนก ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ปวช ทั้งหมด 241 10 251
ปวส ทั้งหมด 81 0 81
รวม 332