วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล - ช่างยนต์

Trakanphuetphon
Technical College

045-427532
info@tkc.ac.th

ช่างยนต์

บุคลากร

                    แผนกวิชาช่างยนต์ ตำแหน่ง

นายยุทธพงษ์ ศรีทอง
- ปทส.เทคนิคช่างยนต์
- หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์
- โทร 098-0971322
นายอุทัย นิตยะรัตน์
- ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
- ครูแผนกวิชาช่างยนต์
- ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
- ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
- โทร 061-6926402
นายไชยรัตน์ อินทร์เพ็ญ
- ปทส.เทคนิคช่างยนต์
 - ครูแผนกวิชาช่างยนต์
- หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
- โทร 082-7543239
นายวีระยุทธ คำวัน
- ปทส.เทคนิคช่างยนต์
 - ครูแผนกวิชา605ช่างยนต์
- หัวหน้างานความร่วมมือ
- โทร 084-2302, 091-3758718

นายสุขสันต์ เคนสิน
- ปทส.เทคนิคช่างยนต์
 - ครูแผนกวิชาช่างยนต์
- หัวหน้างานความร่วมมือ
-ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
- โทร 090-8547784

นายบุณยฤทธิ์ ศิริผลา
- ปทส.เทคนิคช่างยนต์

 - ครูแผนกวิชาช่างยนต์
-ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
- ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ
- โทร 090-0401499

จำนวนนักเรียน นักศึกษาภายในแผนก ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ปวช ทั้งหมด 355 5 360
ปวส ทั้งหมด 130 1 131
รวม 491