วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล - ช่างอิเล็กทรอนิกส์

Trakanphuetphon
Technical College

045-427532
info@tkc.ac.th

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

บุคลากร

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์  ตำแหน่ง
นายทักศิลป์ ทองที่
- วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(อิเล็กทรอนิกส์)
- คอ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า(อิเล็กทรอนิกส์)
- หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
- โทร 088-0778549 , 095-6104107
นายผดุงศักดิ์ วงศ์คำ
- วศ.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(อิเล็กทรอนิกส์)
 - ครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
- หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
- โทร 085-4996258
นายปรัชญากร สูงสง่า
- คอบ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-โทรคมนาคม
 - ครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
- ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
-ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
- โทร 090-0243977
นายอาทิตย์ กมะณีย์
- ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
 - ครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
- ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
- โทร 097-3367480

จำนวนนักเรียน นักศึกษาภายในแผนก ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

ระดับชั้น ชาย  หญิง รวม
ปวช ทั้งหมด 48 31 79
ปวส ทั้งหมด 22 8 30
รวม 109