วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล - แมคคาทรอนิกส์

Trakanphuetphon
Technical College

045-427532
info@tkc.ac.th

แมคคาทรอนิกส์

บุคลากร

แผนกวิชาแมคคาทรกนิกส์  ตำแหน่ง
นายผดุงศักดิ์ วงศ์คำ
- วศ.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(อิเล็กทรอนิกส์)
 - หัวหน้าแผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์
- หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
- โทร 085-4996258

จำนวนนักเรียน นักศึกษาภายในแผนก ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ปวช ทั้งหมด 0 0 0
ปวส ทั้งหมด 8 1 9
รวม 9