วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล - ระบบสารสนเทศ

Trakanphuetphon
Technical College

045-427532
info@tkc.ac.th

เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หมวด:

เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หมวด:

ประชุม VDO Conference ผู้บริหารสถานศึกษาทั้งรัฐและเอกชน นโยบายการจัดการเรียนการสอนของ สอศ. โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) วันที่ 29 เมษายน 2563 (คลิก เพื่อดู VDO)