วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล - ประกาศ รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

Trakanphuetphon
Technical College

045-427532
info@tkc.ac.th

เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หมวด:


        ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2564
หรือสมัครผ่านทาง Click https://admission.vec.go.th/web/Login.htm?mode=index