วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล - ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

Trakanphuetphon
Technical College

045-427532
info@tkc.ac.th

เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หมวด:

1. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการระบบควบคุมอัจริยะ)

.....................................................................................................................................................

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 8 ตุลาคม 2563

1. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครุภัณฑ์กล้องสำรวจประมวลผล (TOTAL STATION)

2. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

....................................................................................................................................................