วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล - ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Trakanphuetphon
Technical College

045-427532
info@tkc.ac.th

เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หมวด:

 ....................................................................................................................................................

1. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ชุดปฏิบัติการระบบควบคุมอัจริยะ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ....................................................................................................................................................

วันที่ 29 ตุลาคม 2563

1. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

.....................................................................................................................................................

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

1. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์กล้องสำรวจประมวลผล (TOTAL STATION) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding  

.....................................................................................................................................................