วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล - ประกาศร่างประกวดราคา

Trakanphuetphon
Technical College

045-427532
info@tkc.ac.th

เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หมวด:

.....................................................................................................................................................

วันที่ 22 มกราคม 2563

1. ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Reference : TOR ) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการระบบควบคุมอัจริยะ

2. ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Reference : TOR ) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการระบบควบคุมอัจริยะ ครั้งที่ 2

.....................................................................................................................................................

วันที่ 21 ตุลาคม 2563

1. ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Reference : TOR ) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องสำรวจประมวลผล (TOTAL STATION)

2. ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Reference : TOR ) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   

.....................................................................................................................................................

วันที่ 29 ตุลาคม 2563

1. ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Reference : TOR ) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องสำรวจประมวลผล (TOTAL STATION) ครั้งที่ 2

.....................................................................................................................................................

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

1. ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Reference : TOR ) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องสำรวจประมวลผล (TOTAL STATION) ครั้งที่ 3

.....................................................................................................................................................