วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล - ประกาศผู้ชนะประกวดราคา

Trakanphuetphon
Technical College

045-427532
info@tkc.ac.th

เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
หมวด:

...............................................................................................................................................................................

วันที่ 11 กุมถาพันธิ์ 2563

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการระบบควบคุมอัจฉริยะ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...............................................................................................................................................................................

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...............................................................................................................................................................................

วันที่ 9 ธันวาคม 2563

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์กล้องสำรวจประมวลผล (TOTAL STATION) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

...............................................................................................................................................................................